Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Δεν είναι μόνο Όραμα. Είναι «η Κρήτη μας αλλιώς»

 • Μια Κρήτη ανοικτή στον κόσμο, παράγοντας ειρήνης και συν-ανάπτυξης των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. 
 • Μια Κρήτη της αειφορίας, της γνώσης, της ευημερίας και της φιλοξενίας. 
 • Μια Κρήτη με οικολογικό προσανατολισμό, συμπεριληπτικότητα και κοινωνική ευαισθησία. 
 • Μια Κρήτη, της δημιουργίας, του πολιτισμού και των Τεχνών, με σεβασμό στην ιστορία και τις ανθρώπινες αξίες. 

Αυτή η Κρήτη: 

 • Υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης από οποιαδήποτε χειραγώγηση από κυβερνητικές ή κομματικές επιλογές.
 • Αντιπαλεύει, τα ισχυρά μειοψηφικά «συμφέροντα», τους τοπικισμούς και τις κοινωνικές διαιρέσεις.
 • Καταπολεμά, την παραβατικότητα, την πολιτισμική αποσάθρωση, την υποβάθμιση των πόρων, την πελατειακή αντίληψη.

Προτεραιότητες – Άξονες


1. Ταυτότητα …ο πολιτισμός μας
 • Υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των Μουσειακών χώρων χωρίς εκχωρήσεις.
 • Προστασία και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου του νησιού με προτεραιότητα στα μνημεία που βρίσκονται σε κίνδυνο.
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO των εμβληματικών μνημείων της Κρήτης, με προτεραιότητα στα μινωικά ανακτορικά κέντρα (Κνωσού, Φαιστού, Ζάκρου, Μαλίων και Κυδωνίας).
 • Ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργία της Κρήτης με ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων θεσμών για τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική και γενικά την καλλιτεχνική δημιουργία με παράλληλη τόνωση των ανταλλαγών με το εξωτερικό, προς την κατεύθυνση της ώσμωσης του σύγχρονου πολιτισμού με την κληρονομιά του τόπου.
 • Ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κρητικής κληρονομιάς σε όλους τους τομείς, όπως η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η κεραμική, η γαστρονομία, κυρίως δε δραστηριοτήτων και τεχνικών που εξαφανίζονται με τον χρόνο και έχουν πολλαπλές επιδράσεις στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
 • Ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας με σχεδιασμό και κριτήρια την αυθεντική δημιουργική έκφραση μέσω των πολιτιστικών φορέων, των τοπικών δημιουργών και των ερασιτεχνικών ομάδων .
 • Ενσωμάτωση και πρόσβαση των ΑμεΑ στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Ειδική μέριμνα για χρήση νοηματικής γλώσσα, γραφής braille, ταυτόχρονης μετάφρασης σε ειδικές γλώσσες, ώστε τα καλλιτεχνικά δρώμενα να μην αποκλείουν κατηγορίες συμπολιτών μας.
 • Δημιουργία πολιτιστικών δρώμενων για γόνιμη και θεραπευτική σχέση ανθρώπων που έχουν περιθωριοποιηθεί για λόγους σωματικής ή ψυχικής υγείας, καθώς και για λόγους κοινωνικής περιθωριοποίησης, με τον πολιτισμό.
 • Υπεράσπιση των εργαζομένων στον πολιτισμό στην Κρήτη για ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους προς αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας σε όλους τους τομείς.

2. Το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι …είναι η ζωή μας
 • Η Κρήτη είναι εξαιρετικά ευνοημένη από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος. Έχει το προνόμιο να περιλαμβάνει πλήθος και μεγάλη ποικιλία προστατευόμενων περιοχών, χερσαίων και θαλάσσιων. Πρώτιστο καθήκον είναι η διαφύλαξη και διατήρηση αυτού του εξαιρετικά πολύτιμου πόρου, από τον οποίο εξαρτώνται οι βασικές παραγωγικές δραστηριότητες του νησιού: Αγροτική Παραγωγή και Τουρισμός. Για το σκοπό αυτό θα επιδιώξουμε στενή συνεργασία με τον αρμόδιο κρατικό οργανισμό ΟΦΥΠΕΚΑ και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ολοκλήρωση των ΕΠΜ και την υπογραφή (επιτέλους μετά από 30 έτη!) των Προεδρικών Διαταγμάτων που τις συνοδεύουν.
 • Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας του νησιού από την Περιφέρεια Κρήτης με εξειδικευμένους στόχους, όρια και παραμέτρους εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας (όπως ο πραγματικός πληθυσμός, ο πληθυσμός των επισκεπτών, το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής, η δόμηση και η αστικοποίηση, οι κρίσιμες υποδομές για νερό, απόβλητα, δρόμοι και, τέλος, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και το τοπίο), με καταγραφή συγκεκριμένων μέτρων για την εξισορρόπηση, διατήρηση ή επαναφορά της βιωσιμότητας. Η μελέτη αυτή θα αποτελεί ένα περιφερειακό δεσμευτικό εργαλείο αποφάσεων ώστε να ελέγχεται η συμβατότητα των μεγάλων επενδύσεων και θα λειτουργεί προσθετικά στις εκπονούμενες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που έχουν νομοθετηθεί ως υποχρεωτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την εκτέλεση μεγάλων προγραμμάτων χρηματοδότησης ή πάσης φύσης χωροταξικών σχεδίων.
 • Ενιαία Διαχείριση των μεγάλων υδραυλικών έργων και δικτύων με Περιφερειακό Σχεδιασμό βάσει της μελέτης του ΟΑΚ και διεκδίκηση υλοποίησης και μετέπειτα λειτουργίας/συντήρησης των μεγάλων υδραυλικών υποδομών και δικτύων του νησιού στη λογική της ενιαίας διαχείρισης αυτών από ένα θεσμικά αποδεκτό Δημόσιο φορέα.
 • Δημιουργία Ειδικής υπηρεσίας για την παρακολούθηση και αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή. 
 • Ενεργειακή αυτονομία της Κρήτης και διασύνδεσή της με το ηπειρωτικό σύστημα ενέργειας και στο πλαίσιο της αυτονομίας, ανάπτυξη παραγωγικών εφαρμογών ΑΠΕ, σε καθορισμένες περιοχές με κριτήρια περιβαλλοντικά και χρήσεων γης. 
 • Στήριξη της ανάπτυξης Ενεργειακών Κοινοτήτων και μικρών αυτόνομων συστημάτων ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση με δέσμευση του 50% του ενεργειακού χώρου. 
 • Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του περιφερειακού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής και μεσαίας τάσης. 
 • Απαγόρευση των δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας (από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα) σε κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικές ζώνες σύμφωνα με το Ν. 3028/2002, παραδοσιακούς οικισμούς, σε περιοχές Natura, σε πυρήνες εθνικών δρυμών και δασών, σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
 • Περιφερειακός σχεδιασμός και υλοποίηση προληπτικών μέτρων πολιτικής προστασίας (αντιπλημμυρικά, προσεισμικός έλεγχος, δασοπροστασία).
 • Μελέτη και διατήρηση συνολικά της σημαντικής βιοποικιλότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Κρήτης, η οποία μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς σαν αποτέλεσμα φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων.
 • Τα μέτρα προστασίας των ακτών, αλλά και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής να περιλαμβάνουν: Μείωση λιπασμάτων και πλαστικών που οδηγούνται στις θάλασσες. Μελέτη και αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών.

3. Ποιότητα ζωής και ασφάλεια για όλους
 • Υποστήριξη των αγώνων των εργαζομένων για αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας. 
 • Ενίσχυση δομών δια βίου μάθησης τόσο για εργαζομένους, που θα αναγκαστούν να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας (re-skilling) όσο και για τους ανέργους, ώστε να αποκτήσουν κατάλληλα προσόντα για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ανοικτών προτύπων, το οποίο θα είναι δωρεάν, θα διανέμεται με όλους τους σύγχρονους τρόπους και θα καλύπτει όλο το φάσμα των δεξιοτήτων, γνώσεων και προσόντων σε όλους παραγωγικούς τους τομείς.
 • Ανάπτυξη οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και υποστήριξη της εργασιακής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Διεκδίκηση και υποστήριξη της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου δημόσιων υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας (Περιφερειακά Ιατρεία), δομών κοινωνικών υπηρεσιών (Παιδικοί Σταθμοί κ.α) και υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής φροντίδας.
 • Ανάπτυξη προνοιακών πολιτικών στοχευμένων στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
 • Αύξηση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), για εξωϊδρυματική φροντίδα στην 3η και 4η ηλικία, στο πλαίσιο στο πλαίσιο μιας πολιτικής πρόληψης και φροντίδας για την υγεία.
 • Ανάπτυξη αθλητικών υποδομών μικρής κλίμακας στα κεφαλοχώρια της ενδοχώρας.
 • Ενίσχυση θεσμών αλληλεγγύης, όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία και φαρμακεία.
 • Προστασία και ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών με την προώθηση πολιτικών για την πρόληψη και πάταξη της παραβατικότητας, με αυστηροποίηση της νομοθεσίας και παράλληλα, με τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ζωής και του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού, με στοχευμένες δράσεις ειδικών διεπιστημονικών ομάδων σε ομάδες πληθυσμού.
 • Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιπλημμυρικά έργα, σεισμικός έλεγχος, πυρκαγιές)
 • Αξιοποίηση ερευνών του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης για την ενδυνάμωση της κοινωνικής ασφάλειας.

4. Εν αρχή … χωρικός σχεδιασμός
 • Αλλαγή του υφιστάμενου συγκεντρωτικού μοντέλου σε ένα αποκεντρωμένο πολυκεντρικό και πολυπολικό μοντέλο, το οποίο ανάμεσα στα άλλα θα αποτρέψει την κατάρρευση της ενδοχώρας.
 • Άμεση ολοκλήρωση του τοπικού χωροταξικού σχεδιασμού με καθορισμό των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων στον χώρο. Δημιουργία παρατηρητηρίου χωροταξίας, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την έλλειψη Τοπικών χωροταξικών στην εκτός σχεδίου δόμηση στις μικρές ιδιοκτησίες.
 • Διατήρηση και προστασία της γεωργικής γης, των δασικών εκτάσεων και των παράκτιων περιοχών.
 • Πολιτικές με σκοπό αφενός την αντιμετώπιση του φαινομένου του υπερτουρισμού στη βόρεια ακτή και τη στροφή στον βιώσιμο τουρισμό και αφετέρου την αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος της ενδοχώρας για την ανάπτυξη παραθεριστικών ή μόνιμων κατοικιών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αναζωογόνηση της υπαίθρου.
 • Διατήρηση του Δημοσίου χαρακτήρα των διεθνών λιμενικών πυλών Ηρακλείου και Σούδας και περαιτέρω ενίσχυσή τους με στόχο τη βέλτιστη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική – νησιώτικη Ελλάδα και την Ευρώπη.
 • Δημιουργία παρατηρητηρίου χωροταξίας, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

5. Στροφή στην παραγωγή με τη γνώση και τη καινοτομία
 • Καθορισμός πλαισίου περιφερειακής στρατηγικής για τον κλάδο της αγροδιατροφής, η οποία θα συμπυκνώνει την τεχνική υποστήριξη, τη χρήση καινοτόμων αγροτικών πρακτικών (βλ. γεωργία ακριβείας) , την εναλλακτική οργάνωση της παραγωγής μέσα από σχήματα συνεργασίας (Συνεταιρισμοί, Δίκτυα συνεταιρισμών, ομάδες παραγωγών κ.α), τη συνεχή ενημέρωση και βοήθεια των παραγωγών και τη στήριξη των επενδύσεων για την τυποποίηση-μεταποίηση των διατροφικών προϊόντων. Αυτό το πλαίσιο στρατηγικής θα υποστηρίζει την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας και την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Στήριξη του θεσμού των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και της οικοτεχνίας.
 • Ανάδειξη της Κρητικής διατροφής ως ταυτοτικό στοιχείο των Κρητικών αγροδιατροφικών προϊόντων, σημαντική παράμετρο του Κρητικού τρόπου ζωής και «όχημα» διασύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τον Τουρισμό και τις εξαγωγές.
 • Συντονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας  για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Δραστικός περιορισμός της ανεξέλεγκτης βόσκησης στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Κρήτης, με τη θέσπιση κτηνοτροφικών ζωνών.
 • Στήριξη της παράκτιας μικρής αλιευτικής δραστηριότητας και σύνδεση με το τουριστικό προϊόν .
 • Στήριξη των συνεργειών μεταξύ των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών υποδομών και μηχανισμών διάχυσης της γνώσης και καινοτομίας στο παραγωγικό σύστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων και βιομηχανικών ζωνών σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια.
 • Δημιουργία υποδομών και εργαλείων στήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (θερμοκοιτίδες, χρηματοδοτικά ταμεία κτλ).
 • Υποστήριξη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης νέων επιστημόνων υψηλής ειδίκευσης αλλά και ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για τη μετάβαση από το σημερινό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης σε ένα υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης με: Τη δημιουργία πόλων ανάπτυξης που να εδράζονται στις διακλαδικές διασυνδέσεις μεταξύ διασκορπισμένων δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και κλάδων. Μια ολοκληρωμένη περιφερική πολιτική ανάπτυξης προϋποθέτει στοχευμένες παρεμβάσεις και πολιτικές σε όλους τους κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας. Έτσι θα αμβλυνθούν οι μεγάλες ενδοπεριφερειακές αντιθέσεις. 

6. Τουρισμός ναι…Βιώσιμος δε 

Στην Κρήτη, η μακροχρόνια άσκηση μονοθεματικής αναπτυξιακής πολιτικής στον τουρισμό εγκλωβίζει την περιφέρεια σε ασταθείς και μη βιώσιμες αναπτυξιακές επιδόσεις.

Μάλιστα, στην Κρήτη ο κλάδος βιώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για μια δεκαετία και πλέον, με εξαίρεση τα χρόνια της πανδημίας όπου η εγχώρια οικονομία γνώρισε μια από τις μεγαλύτερες υφέσεις στην ευρωζώνη και λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από τον τουρισμό.

Επιπλέον, τα εισοδήματα που δημιουργούνται από τον τουρισμό κατευθύνονται κατά μεγάλο μέρος σε εισαγόμενα προϊόντα. Οι συνεχείς μονομερείς επενδύσεις σε ξενοδοχειακές υποδομές, χωρίς μελέτες για τη φέρουσα ικανότητα, δοκιμάζουν το περιβάλλον και τις αντοχές των υφιστάμενων υποδομών, οι οποίες συχνά αδυνατούν να ανταποκριθούν (π.χ. κυκλοφοριακό, νερά, απορρίμματα, απόβλητα κ.α).

 • Επανασχεδιασμός του μονοθεματικού μοντέλου ανάπτυξης του τουρισμού της Κρήτης (ήλιος–θάλασσα) με νέα προϊόντα που θα διαχέονται στο χώρο και στο χρόνο με συμβολή στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.
 • Σχεδιασμός 5ετούς Προγράμματος τουριστικής στρατηγικής για την ανάπτυξη Βιώσιμου Τουρισμού με επιδίωξη την προώθηση πολιτικών για τη μετάβαση προς έναν πολυθεματικό τουρισμό.
 • Ήπιες μορφές εναλλακτικού – πολυθεματικού τουρισμού και ποιοτικά αναβαθμισμένου στην ενδοχώρα της Κρήτης (σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές).
 • Ενθάρρυνση τουριστικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση του αδρανούς οικιστικού κεφαλαίου της ενδοχώρας, για την αναζωογόνηση των εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών οικισμών.
 • Μέτρα στήριξης του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων μονάδων.
 • Ανάπτυξη επισκέψιμων αγροκτημάτων, μικρών εκμεταλλεύσεων και παραγωγικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα. 
 • Δημιουργία νέων δημοσίων δομών διαχείρισης προορισμών σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο (DMO) με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, της Αυτοδιοίκησης ,των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.
 • Ριζική βελτίωση των αμοιβών, των συνθηκών εργασίας και της εκπαίδευσης των εργαζομένων στον Τουρισμό. 
 • Πολιτική της γαλάζιας ανάπτυξης: ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση των τομέων της θαλάσσιας οικονομίας, μεταξύ των οποίων ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, με στροφή στη θαλάσσια οικονομία και τους πλουτοπαραγωγικούς θαλάσσιους πόρους, που αποτελεί μια φιλόδοξη, οραματική, αλλά ταυτοχρόνως ρεαλιστική πρόταση, με προοπτικές συνεργασίας μεταξύ οικονομικών κλάδων στις παράκτιες περιοχές, στο σύνολο της επικράτειας, αλλά και χωρών της ΕΕ.

7. Ασφαλή και σύγχρονα Δίκτυα μεταφορών – επικοινωνιών
 • Διεκδίκηση υλοποίησης των ορθολογικών αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών και φορέων για επιμέρους παρεμβάσεις στο νέο ΒΟΑΚ όπως: Υπογειοποιήσεις της χάραξης σε θέσεις εντός του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου. Βελτιώσεις που έχουν προταθεί για το σύνολο των κόμβων των υπό εξέταση χαράξεων. Σχεδιασμός παράπλευρου οδικού δικτύου στο πλαίσιο του έργου. Εμπεριστατωμένη διερεύνηση και ορθό σχεδιασμό σε θέματα οριοθετήσεων ρεμάτων, απορροής όμβριων και αποστράγγισης υδάτων. Διεκδίκηση της υλοποίησης επιμέρους παρεμβάσεων στις περιοχές Αρμενίων, Ανατολικού Αποκόρωνα, Δυτικού και Ανατολικού Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου.
 • Αποτελεσματική υλοποίηση ή ολοκλήρωση όλων των οδικών έργων περιφερειακής διάστασης. Διεκδίκηση της άμεσης δημοπράτησης της Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για όλο το δίκτυο της Κρήτης: Ανατολική επέκταση ΒΟΑΚ προς Σητεία και Ιεράπετρα, κάθετος άξονας Χανιά – Παλαιόχωρα, κάθετος άξονας Ρέθυμνο – Πλακιάς, συνδέσεις του κάθετου άξονα Χερσόνησος – Καστέλι – Βιομηχανικό Πάρκο Αρκαλοχωρίου (που περιλαμβάνεται ήδη στη σύμβαση παραχώρησης για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου) με Βιάννο και Ιεράπετρα.
 • Βελτίωση αποδοτικότητας και πολυτροπικότητας του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών του νησιού με διεκδίκηση όλων των απαραίτητων πόρων για την ολοκλήρωση του αναλυτικού δικτύου Διευρωπαϊκών Μεταφορών και της σύνδεσής του με τα κύρια λιμάνια, αεροδρόμια και πόλεις του νησιού.
 • Διασφάλιση μιας επαρκούς και οικονομικά βιώσιμης συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού δικτύου με συμμετοχή της Περιφέρειας στα σχετικά μέτρα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών.
 • Ανάπτυξη υποδομών για την ψηφιακή μετάβαση, όπως δίκτυο μεταφοράς δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και ψηφιακών κόμβων ικανών να υποστηρίξουν με ισότιμο τρόπο τις ανάγκες των παραγωγικών, κοινωνικών και διοικητικών δομών αλλά και των πολιτών σε όλη την έκταση της περιφέρειας.
 • Βελτίωση αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της ολοκλήρωσης του αναλυτικού δικτύου Διευρωπαϊκών Μεταφορών και της σύνδεσής του με τα κύρια λιμάνια, αεροδρόμια και πόλεις του νησιού και μέσω της επεξεργασίας πολιτικής χρήσεων γης που να ενσωματώνουν ουσιαστικότερα την εφοδιαστική αλυσίδα και να επιτρέπουν την ανάπτυξη οργανωμένων εμπορευματικών κέντρων. Δημιουργία του λιμένα με εμπορευματικό κέντρο στο Νότο. Έτσι, η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μεσογειακό κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας για εμπορευματικές μεταφορές, με έμφαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

8. Μια Περιφερειακή Διοίκηση …. αλλιώς
 • Με θεσμικές διαδικασίες διαβούλευσης, σχεδιασμού και χρηματοδότησης δράσεων της κοινωνίας και των φορέων της.
 • Με διαφάνεια και συγκροτημένο σχεδιασμό διάθεσης και κατανομής όλων των διαθέσιμων πόρων. Με γνώμονα μια ενιαία περιφέρεια και όχι άθροισμα τεσσάρων Π.Ε. με συγκροτημένο σχέδιο, με τομεακές και χωρικές προτεραιότητες.
 • Με πλήρη ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών και ιδιαίτερα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών.
 • Με διεκδικητικό ρόλο και σεβασμό στην ιστορική πολιτική μας κληρονομιά ως Κρήτης, απέναντι στο κεντρικό κράτος, την κυβέρνηση και τα υπουργεία.
 • Με στρατηγικές επιλογές αντίθετες με τις νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές πολιτικές και σχεδιασμούς.

Η κοινωνική συμμαχία, η «Κρήτη μας αλλιώς» δεν «χωράει» σε συμβατικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς, υποδείξεις και σκοπιμότητες.

 Υπηρετεί το συμφέρον της Κρήτης και των κατοίκων της με γνώμονα τις αξίες της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. 

Top Related Post